Cundiziuns d'admissiun a scolas autas universitaras

Noziuns da clav: Process da Bologna / Sistem europeic da transferiment da credits academics (ECTS) / Coordinaziun en il sectur da las scolas autas / Mobilitad e barat

Studi da bachelor

Las universitads chantunalas e las Scolas politecnicas federalas (SPF) pretendan sco cundiziun d'admissiun ad in studi da bachelor in attestat da maturitad gimnasiala u in attestat equivalent sco er che la studenta u il student sappia la lingua d'instrucziun. La scola auta respectiva fixescha las cundiziuns d'admissiun concretas.

En Svizra èn – cun paucas excepziuns (studis da medischina, chiropratica, per part scienzas da sport) tut ils studis accessibels libramain. Tar studis cun examens d'admissiun vegn fixà mintga onn sin basa dal dumber d'annunzias, sch'i vegnan fatgs examens d'admissiun. Pervia da la purschida limitada da plazzas da studi valan disposiziuns d'admissiun specificas per studentas e per students da l'exteriur.

Titularas e titulars d'in attestat federal da maturitad professiunala u da maturitad spezialisada che han fatg cun success l'examen cumplementar tenor il reglament davart la passarella vegnan er admess a las scolas autas universitaras.

Differentas scolas autas universitaras renconuschan proceduras d'admissiun alternativas per persunas che n'adempleschan betg las cundiziuns d'admissiun menziunadas qua survart. Pretensiuns pon esser ina tscherta vegliadetgna, experientschas professiunalas ed in'annunzia en scrit sco er supplementarmain in examen da qualificaziun.

Studi da master

L'access ad in studi da master premetta in studi da bachelor ch'è vegnì terminà cun success. Il studi da master pon ins cumenzar a la medema scola auta universitara u ad in'autra. Da princip èsi er pussaivel da midar la direcziun da studi. La scola auta universitara admettenta po pretender avant l'admissiun che la studenta u il student s'acquistia ulteriuras enconuschientschas ed abilitads.

La midada d'in auter tip da scola auta ad ina scola auta universitara è colliada cun tschertas cundiziuns e cun prestaziuns supplementaras.

Doctorat

In studi da master ch'è vegnì absolvì cun success e l'adempliment d'ulteriuras cundiziuns garanteschan l'admissiun ad in studi da doctorat. L'admissiun è chaussa da la scola auta universitara. Sche la qualificaziun scientifica è suffizienta, èsi pussaivel da far in doctorat er cun in diplom da master d'in auter tip da scola auta.

Questa pagina per: Deutsch Français Italiano English

Ultima actualisaziun da questa pagina: 09.05.2017

Job