Coordinaziun en il sectur da las scolas autas

Tenor la Constituziun federala (art. 63a Cst.) procuran la Confederaziun ed ils chantuns cuminaivlamain per in mund da scolas autas d'auta qualitad. Per realisar questa incumbensa constituziunala èn vegnids creads trais decrets:

 • Lescha federala davart l'agid a las scolas autas e davart la coordinaziun en il sectur da las scolas autas svizras (LASA)

 • Cunvegna interchantunala davart il sectur da las scolas autas svizras (Concordat da scola auta)

 • • Cunvegna tranter la Confederaziun ed ils chantuns davart la cooperaziun en il sectur da las scolas autas (CCoop-SA).

En la lescha federala vegn reglà tut il sectur da las scolas autas (scolas autas universitaras, scolas autas spezialisadas e scolas autas da pedagogia). La LASA è ina lescha da coordinaziun e da promoziun e regla las finamiras ed ils princips organisatorics e procedurals da la coordinaziun. La Cunvegna interchantunala regla la collavuraziun dals chantuns da cunvegna tranter els e cun la Confederaziun en quai che reguarda la coordinaziun en il sectur da las scolas autas svizras. La Cunvegna da cooperaziun creescha ils organs cuminaivels, particularmain la Conferenza universitara svizra, la Conferenza dals recturs ed il Cussegl d'accreditaziun. Mintga scola auta e mintga instituziun federala e chantunala da scola auta posseda er vinavant in'atgna basa legala dal purtader respectiv.

Princips de la la coordinaziun da las scolas autas

 • Sectur cumplessiv da las scolas autas

  Per scolas autas universitaras, per scolas autas spezialisadas e per scolas autas da pedagogia valan criteris cuminaivels. A medem temp resta garantida l'independenza dals tips da scola auta.

 • Simplificaziuns

  La structura organisatorica è vegnida simplifitgada. I dat mo pli ina Conferenza universitara, ina Conferenza dals recturs ed in Cussegl d'accreditaziun.

 • Integraziun da tut ils chantuns

  Tut ils chantuns èn purtaders da scolas autas u participads a purtaders da scolas autas e pajan contribuziuns sur las cunvegnas interchantunalas da finanziaziun CIU (Cunvegna interchantunala davart las universitads) e CSAS (Cunvegna interchantunala davart las scolas autas spezialisadas).

 • Finanziaziun transparenta

  La lescha federala stgaffescha la basa per dapli transparenza en connex cun la finanziaziun da las scolas autas.

 • Contribuziuns fundamentalas da la Confederaziun

  Las tariffas da contribuziun da la Confederaziun a las scolas autas èn fixadas en la lescha federala. La finanziaziun da las scolas autas da pedagogia è vinavant chaussa dals chantuns.

 • Autonomia dals purtaders

  Ils chantuns purtaders e las scolas autas mantegnan lur autonomia. In'excepziun èn ils «secturs che chaschunan spezialmain gronds custs», sco per exempel la medischina u la perscrutaziun suprema en las scienzas natiralas.

Structura organisatorica

Conferenza universitara svizra (CUS)

La CUS cun duas furmas da radunanza (Radunanza plenara e Cussegl da scola auta) è l'organ suprem federal e chantunal da la politica da scola auta e procura sin nivel naziunal per la coordinaziun da la Confederaziun e dals chantuns en il sectur da las scolas autas.

La Radunanza plenara tracta fatschentas che pertutgan ils dretgs e las obligaziuns da la Confederaziun e da tut ils chantuns ch'èn participads al Concordat da scola auta. Tranter auter po ella fixar ils custs da referenza e las categorias da contribuziun u formular recumandaziuns per conceder stipendis ed emprests. Il Cussegl da scola auta tracta fatschentas che pertutgan las incumbensas dals purtaders da las scolas autas. Tranter auter po el decretar prescripziuns davart ils stgalims da studi e lur passarellas, denominar en moda unitara ils titels, reglar la permeabilitad e la mobilitad e renconuscher diploms. Per renconuscher sin nivel naziunal ils diploms da las scolas autas da pedagogia resta cumpetenta la Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica (CDEP); la basa è la Cunvegna da diploms da l'onn 1993.

Conferenza dals recturs La Conferenza dals recturs da las scolas autas svizras (swissuniversities) defenda ils interess da las scolas autas. En ella èn represchentadas tut las scolas autas tras lur recturas e recturs sco er tras lur presidentas e presidents. La Conferenza dals recturs prenda posiziun davart las fatschentas da la Conferenza universitara svizra (CUS) e fa – en il num da las scolas autas – propostas a quella. Ultra da quai represchenta ella ils interess da las scolas autas svizras sin plaun naziunal ed internaziunal. Ella po surpigliar mandats da la Confederaziun sco er direcziuns da programs resp. da projects.

Entaifer la Conferenza dals recturs datti mintgamai ina chombra per las scolas autas universitaras, per las scolas autas spezialisadas e per las scolas autas da pedagogia. Questas chombras adempleschan incumbensas specificas per ils tips da scola auta:

 • La chombra per las scolas autas universitaras procura en spezial per l'infurmaziun vicendaivla, per l'armonisaziun dals andaments academics e da las definiziuns academicas sco er per ina repartiziun adequata da las incumbensas tranter las universitads ed, en il rom dals organs da swissuniversities, cun il sectur da las scolas autas spezialisadas.

 • La chombra per las scolas autas spezialisadas defenda ils interess e las finamiras da las scolas autas spezialisadas en il rom da swissuniversities ed envers las autoritads politicas, envers la societad, envers l'economia ed envers la cultura. Ella s'engascha per la coordinaziun e per l'ulteriur svilup en l'instrucziun, en la perscrutaziun, en la furmaziun supplementara ed en ils servetschs.

 • La chombra per las scolas autas da pedagogia coordinescha e sustegna l'ulteriur svilup en la furmaziun da las persunas d'instrucziun en ils secturs da prestaziun instrucziun, perscrutaziun, furmaziun supplementara e servetschs. Ella defenda ils interess da las scolas autas da pedagogia e d'ulteriuras instituziuns da la furmaziun da persunas d'instrucziun en il rom da swissuniversities ed envers las autoritads politicas sco er envers la publicitad.

Cussegl svizzer d'accreditaziun

Sco gremi d'expertas e d'experts procura il Cussegl svizzer d'accreditaziun che tut las scolas autas svizras vegnian accreditadas tenor ina procedura unitara. Ad el è attribuida l'Agentura svizra per accreditaziun e garanzia da qualitad. Cun l'accreditaziun instituziunala survegnan las scolas autas il dretg da duvrar en lur num la designaziun «universitad», «scola auta spezialisada» u «scola auta da pedagogia» ubain ina designaziun deducida da quai, sco en spezial «institut universitar» u «institut da scola auta spezialisada». Purschiders privats ston sa suttametter a la medema procedura d'accreditaziun, sch'els vulan purtar la designaziun protegida sin nivel naziunal. Per las universitads e per las scolas autas spezialisadas da dretg public è l'accreditaziun instituziunala ultra da quai la premissa per avair il dretg da survegnir contribuziuns finanzialas da la Confederaziun. L'accreditaziun da programs è facultativa.

Las cunvegnas interchantunalas davart la finanziaziun e davart la libra circulaziun permettan l'access equivalent ad instituziuns da scola auta en tut la Svizra e reglan la gulivaziun da grevezzas tranter ils chantuns.

Mintga scola auta e mintga instituziun federala e chantunala da scola auta posseda er vinavant in'atgna basa legala dal purtader respectiv.

Questa pagina per: Deutsch Français Italiano English

Ultima actualisaziun da questa pagina: 26.07.2021