Models structurals sin il stgalim secundar I

Tut tenor il chantun vegni manà en tut il chantun il medem model sin il stgalim secundar I u vegni surlaschà a las vischnancas da tscherner tranter differents models (paletta da models).

Model dividì

Las scolaras ed ils scolars vegnan attribuids a differents tips da scola tut tenor lur nivel da prestaziun. Las scolaras ed ils scolars vegnan instruids en classas separadas, per part cun differents plans d'instrucziun e cun divers meds d'instrucziun. Per regla vegnan manads dus fin trais tips da scola – en ina minoritad dals chantuns quatter tips da scola – cun denominaziuns betg unitaras. La structura cun dus tips da scola distingua il tip da scola cun pretensiuns fundamentalas ed il tip da scola cun pretensiuns extendidas. La structura cun trais tips da scola maina in tip da scola cun pretensiuns fundamentalas, in tip da scola cun pretensiuns mesaunas ed in tip da scola cun pretensiuns superiuras.

Model cooperativ

Il model cooperativ sa basa sin classas da tschep cun differents nivels da prestaziun. Las scolaras ed ils scolars vegnan attribuids ad ina classa da tschep tut tenor lur nivel da prestaziun. Ellas ed els frequentan tscherts roms en gruppas da nivel ch'èn differenziadas tenor las pretensiuns.

Model integrà

Il model integrà maina classas da tschep senza selecziun: Scolaras e scolars cun differents nivels da prestaziun frequentan la medema classa. La maschaida resta mantegnida. En tscherts roms ha lieu ina instrucziun da nivel ch'è differenziada tenor las pretensiuns.

Il model dividì ha ina pitschna permeabilitad. Il model cooperativ ed il model integrà permettan ina gronda permeabilitad. La maioritad dals chantuns ha scolas cun in model dividì. La varianta cun trais tips da scola è la pli frequenta. Supplementarmain al model dividì ha in zic pli pauc che la mesadad dals chantuns er scolas cun in model cooperativ u integrà. Singuls chantuns mainan exclusivamain il model cooperativ u il model integrà.

Questa pagina per: Deutsch Français Italiano English

Ultima actualisaziun da questa pagina: 26.07.2021