Sistem europeic da transferiment da credits academics (ECTS)

Las prestaziuns da studi a las scolas autas vegnan calculadas tenor il Sistem europeic da transferiment da credits academics (ECTS). En il rom dal process da Bologna è il ECTS daventà in punct central da l'unificaziun da las structuras europeicas da studi. Il ECTS è in sistem renconuschì en l'entira Europa per metter a quint, per transferir e per accumular prestaziuns da studi.


Ils puncts dad ECTS expriman il pensum da lavur quantitativ che sto vegnir absolvì per cuntanscher las finamiras d'in tschert studi. Las finamiras vegnan per regla fixadas en furma da resultats d'emprender e d'abilitads che ston vegnir acquistadas. In punct dad ECTS stat per 25 fin 30 uras da lavur. In onn da studi cumplain correspunda a 60 puncts dad ECTS. Per obtegnair il diplom da bachelor dovri 180 puncts dad ECTS, per obtegnair il diplom da master 90 fin 120 puncts dad ECTS.


Ils puncts dad ECTS vegnan concedids mo, sche las studentas ed ils students han furnì prestaziuns suffizientas. Las prestaziuns vegnan controlladas tranter auter cun examens a bucca u en scrit, cun referats u cun lavurs en scrit e.u.v.

Autras noziuns da clav

Questa pagina per: Deutsch Français Italiano English

Ultima actualisaziun da questa pagina: 26.07.2021